بیمه ناباروری همگانی شد + پرداخت 90 درصد هزینه ها در مراکز دولتی، 70 درصد در مراکز خصوصی

بیمه ناباروری همگانی شد + پرداخت 90 درصد هزینه ها در مراکز دولتی، 70 درصد در مراکز خصوصی

علی بهادری جهرمی گفت: بعد از اینکه بیمه پایه، همگانی شد. بیمه ناباروری نیز با مصوبه دولت همگانی شد.بهادری افزود: با مصوبه هیئت دولت، سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است…