تقسیم-ارث

تقسیم ارث ( سهم دختر )

5/5 - (9 امتیاز)

در رابطه با تقسیم ارث و سهم دختر می توان گفت که در تقسیم ارث دختر مجرد از طبقه اول وراث وی فقط پدر (سهم دختر از ارث پدر)  و مادر وی در صورت در قید حیات بودنشان در زمان وفات وی از او ارث خواهند برد بدین صورت که اموال وی به سه قسمت تقسیم و سهم پدر دو سوم و سهم مادر یک سوم اموال خواهد بود.

در صورت اینکه از طبقه اول فقط پدر و یا مادر در قید حیات باشند تمام ارث به او خواهد رسید اما اگر پدر و مادر در قید حیات نباشند ارث به طبقه دوم یعنی جد و جده وی و برادرها و خواهرهای او و اولاد آنها به نسبت مردان دو برابر زنان خواهد رسید.

در فوت دختر اگر مالی از وی باقی بماند و او در مورد این اموال وصیتی داشته باشد به نفع یکی از وراث این وصیت فقط در مورد یک سوم اموال مجاز دانسته شده است و مابقی اموال طبق قانون تقسیم اموال موروثی تقسیم خواهد گردید.

در مواقعی که وراث متوفای دختر همه خواهران یا همه برادران وی باشند ارث به مساوی بین آنها تقسیم می شود اما اگر خواهر و برادران باشند خواهر یک برابر و برادران دو برابر از ارث سهم خواهند داشت.

منع از ارث:

طلق قانون هیچ کس حق ندارد دیگری را از ارث محروم بدارد حتی اگر متوفی وصیت به محروم کردن آن شخص از میراث خود کرده باشد این محروم کردن و وصیت در قانون محل اعتنا قرار نخواهد گرفت.

همچنین اگر شخصی وصیت به نذر کردن و وقف اموال خود کرده باشد اگر وقف در مقداری از اموال یا همه آنها باشد باید طبق وصیت متوفی عمل گردد و تقسیم اموال وقف شده توسط وراث باطل می گردد.

در تقسیم ارث برای هر وراث حق اعتراض قرار داده شده است و اگر وراثی در مورد سهم خود اعتراضی داشته باشد باید با پرهیز از درگیری با دیگر وراث به دادگاه درخواست خود را اعلام دارد و مدارک و مستندات خود را ارائه دهد تا دادگاه با توجه به این مدارک ابطال تقسیم را اعلام و به تقسیم مجدد اموال متوفی با نظارت دادگاه اقدام نماید.

تفاهم وراث بر سر تقسیم اموال بهترین روشی می باشد که می توان برای تقسیم  اموال متصور کرد و این کار با هیچ منع قانونی روبه رو نخواهد شد به شرط پرداخت بدهی متوفی و همچنین به شرط آنکه هر وارث از سهم خود مالیات بر ارث خود را پرداخت و رسید آن را ارایه نماید.