حقوق زن بر مرد

حقوق زن بر مرد چیست ؟

5/5 - (8 امتیاز)

در این مطلب کمی درباره حقوق زن بر شوهر (حقوق زن بر مرد) بحث خواهیم کرد.

زن می تواند در صورت پرداخت نکردن نفقه از طرف شوهر، به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

حقوق زن بر شوهر :

در عقد موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
زن باید در منزلی که سوهر تعیین میکند ساکن شود، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند.

غیاب مرد:

طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج بنماید مثلا شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل است پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مواد ۱۱۱۰تا ۱۱۱۹قانون مدنی.